П`ятниця
16.04.2021
20:45
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Мій сайт
Головна Реєстрація Вхід
ІІ семестр »
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

8 клас                    ІІ семестр                                     хімія

№ п/п

Зміст навчального матеріалу

Дата

С/дата

 

Тема. Основні класи неорганічних сполук(ІІІ)

 

 

31.

Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук. Лабораторний дослід №10. Розв’язування експериментальних задач. Інструкція з Т.Б.

 

 

32.

Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей.

 

 

33.

Значення експериментального методу в хімії.

 

 

34.

Практична робота №2. Розв’язування експериментальних задач. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10, 12. 

 

 

35.

Розрахункові задачі: 5. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.

 

 

36.

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1

 

 

 

Тема . Періодичний закон і перiодична система хiмічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома (15 год).

 

 

37.

Історичні відомості про спроби класифiкації хiмічних елементів.

 

 

38.

Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.

 

 

39.

Періодичний закон та періодична система хімічних елементів

Д. І. Менделєєва.

 

 

40.

Будова атома: ядро і електронна оболонка.  Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.

 

 

41.

Сучасне формулювання періодичного закону.

 

 

42.

Ізотопи (стабільні та радіоактивні).

 

 

43.

Будова електронних оболонок атомів хiмічних елементів.

 

 

44.

Будова електронних оболонок атомів хiмічних елементів.

 

 

45.

Поняття про радіус атома. Стан електронів у атомі. Енергетичні рівні та підрівні.

 

 

46.

Структура періодичної системи.

 

 

47.

Взаємозв’язок між розмiщенням елементів у перiодичній системі та властивостями хімічних елементів, простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном та Оксигеном. Демонстрація 13. Взаємодія натрію, кальцію, магнію з водою. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 7, 8, 10, 12.

 

 

48.

Взаємозв’язок між розмiщенням елементів у перiодичній системі та властивостями хімічних елементів, простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном та Оксигеном. Лабораторний дослід №11. Дослідження характеру гідратів оксидів Натрію, Алюмінію, Сульфуру(VІ). Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 8, 10, 12.

 

 

49.

Характеристика хiмічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома.

 

 

50.

Характеристика хiмічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома.

 

 

51.

Значення періодичного закону. Життя і наукова дiяльність

Д. І. Менделєєва.  Демонстрація 14. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва (довга і коротка форми).  Інструкція з Т.Б. №1, 6.

 

 

52.

Будова атома і періодична система хімічних елементів Д. І. менделєєва

 

 

53.

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів.

 

 

 

Тема . Хімічний зв’язок і будова речовини (10 год).

 

 

54.

Електронна природа хiмічного зв’язку. Поняття про електронегативність елементів.

 

 

55.

Ковалентний зв’язок, його види — полярний і неполярний. Утворення ковалентного неполярного зв’язку.

 

 

56.

Утворення ковалентного полярного зв’язку.

 

 

57.

Електронні формули молекул речовин.

 

 

58.

Йонний зв’язок.

 

 

59.

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Демонстрація 15. Моделі кристалічних ґраток різних типів. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 10.

 

 

60.

Залежність фiзичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток. Демонстрація 16. Фізичні властивості речовин із різним типом кристалічної ґратки. Інструкція з Т.Б. №1, 3, 6, 10.

 

 

61.

Ступінь окиснення.

 

 

62.

Визначення ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки.

 

 

63.

Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення атомів елементів.

 

 

64.

ПІДСУМКОВИЙ УРОК. Тематичне оцінювання й коригування знань учнів. КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2

 

 

 

9 клас                                               ІІ семестр                                                       хімія                                           

Дата

С

Тема уроку

Демонстрації, лабораторні досліди

Тема. Найважливіші сполуки органічної хімії

33.

 

 

Вступ до органічної хі­мії. Органічні речовини

Демонстрації. Зразки органічних речо­вин

34.

 

 

Особливості будови орга­нічних речовин

Лабораторний дослід № 7. Виготовлення моделей молекул вуглеводнів

35.

 

 

Вуглеводні. Метан. Гомологи метану

Демонстрації. Кулестрижневі моделі мо­лекул алканів

36.

 

 

Фізичні властивості гомологів метану

Демонстрації. Фізичні властивості алка­нів

37.

 

 

Хімічні властивості ме­тану та його гомологів

Демонстрації.

Добування метану з натрій

ацетату

38.

 

 

Етилен і ацетилен — представники нена- сичених вуглеводнів. Фізичні властивості етилену й ацетилену

Демонстрації. Моделі молекул

39.

 

 

Хімічні властивості не- насичених вуглеводнів

Демонстрації. Добування етилену й аце­тилену та вивчення відно­шення їх до розчину калій перманганату

40.

 

 

Бензен — ароматичний вуглеводень (додатковий урок)

Демонстрації.

Модель молекули бензену

41.

 

 

Відношення об'ємів га­зів у хімічних реакціях. Розв'язування задач

 

42.

 

 

Застосування вугле­воднів

Демонстрації. Зразки вуглеводнів

43.

 

 

Поняття про полімери на прикладі поліети­лену. Застосування по­ліетилену

Демонстрації. Вироби із поліетилену. Демонстрації. Відношення поліетилену до розчинів кислот, лугів та калій перманганату. Лабораторний дослід № 8. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену

44.

 

 

Узагальнення та систематизація знань  з під- теми «Вуглеводні» теми «Найважливіші органіч­ні сполуки»(різнорів.контр. робота)

 

Тема. Найважливіші сполуки органічної хімії (ІІ)

45.

 

 

Метанол, етанол, глі­церил як представники спиртів

Демонстрації. Розчинність спиртів у воді

46.

 

 

Хімічні властивості спиртів

Демонстрації. Хімічні властивості спиртів. Лабораторний дослід № 9. Досліди з гліцеролом

47.

 

 

Застосування метано­лу, етанолу, гліцеролу. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

 

48.

 

 

Оцтова кислота як пред­ставник карбонових кислот

Демонстрації.

Зразки карбонових кислот

49.

 

 

Хімічні властивості оцтової кислоти

Демонстрації. Хімічні властивості оцто­вої кислоти.

Лабораторний дослід №10. Дія оцтової кислоти на індикатори

50.

 

 

Практична робота 4. Властивості оцтової кислоти

 

51.

 

 

Поняття про вищі карбо­нові кислоти

 

52.

 

 

Жири. Склад жирів, їх утворення

Лабораторний дослід М11. Вивчення розчинності жирів

53.

 

 

Гідроліз та гідрування жирів. Жири в природі. Біологічна роль жирів

 

54.

 

 

Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза

 

55.

 

 

Хімічні властивості вуг­леводів. Якісні реакції на глюкозу та крохмаль

Лабораторний дослід № 12. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом. Лабораторний дослід 13. Досліди з крохмалем

56.

 

 

Застосування вуглево­дів, їхня біологічна роль

 

57.

 

 

Загальна схема виробни­цтва цукру

 

58.

 

 

Амінооцтова кислота як представник амінокислот, будова молекули та фізич­ні властивості

Демонстрації. Зразки амінокислот

59.

 

 

Амфотерні властивості амінокислот, утворення поліпептидів

Демонстрації. Дія амінокислот на інди­катор

60.

 

 

Білки: склад і будова. Біологічна роль білків

Лабораторний дослід №14. Властивості білків

61.

 

 

Нуклеїнові кислоти: склад і будова- Біологічна роль нуклеїнових кислот

 

62.

 

 

Природні й синтетич­ні органічні сполуки. Значення продуктів органічної хімії

 

63.

 

 

Практична робота № 5. Розв'язування експери­ментальних задач

 

64.

 

 

Узагальнення знань з те­ми «Органічні сполуки»

 

65.

 

 

Контрольна робота  з теми «Органічні сполуки»

 

Тема. Узагальнення знань з хімії

66.

 

 

Місце хімії серед наук про природу

 

67.

 

 

Значення хімічних процесів в атмосфері, гідросфері, літосфері, біосфері

 

68.

 

 

Роль хімії в житті сус­пільства, у розв'язуванні глобальних проблем людства

Демонстрації. Зразки матеріалів

69.

 

 

Розвиток хімічної науки і виробництва в Україні

 

70.

 

 

Узагальнення та систематизація знань

( семінар)

 

           

10 клас               ІІ семестр       хімія

Дата

 

Тема уроку

Демонстрації, лабораторні досліди

 

17.

 

 

Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання

 

18.

 

 

Кругообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі

 

19.

 

 

Використання неметалів та їх сполук. Парниковий ефект

 

20.

 

 

Узагальнення й закрі­плення знань з теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки »

 

21.

 

 

Контрольна робота теми «Неметалічні елементи та їхні сполуки»

 

Тема. Металічні елементи та їх сполуки

22.

 

 

Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у Періодичній системі й будовою атомів. Метали як прості речовини. Металічний зв’язок, мета­лічні кристалічні ґратки. Загальні фізичні властивос­ті металів. Поширеність ме­талічних елементів та їхніх сполук у природі

Лабораторний дослід № 9. Ознайомлення зі зразками металів

Демонстрації. Моделі крис­талічних ґраток металів

23.

 

 

Загальні хімічні власти­вості металів. Корозія ме­талів, захист від корозії

Демонстрації.

Наслідки корозії металів та способи захисту металів від корозії

24.

 

 

Лужні, лужноземель­ні елементи й Магній. Фізичні й хімічні влас­тивості простих речовин, основний характер їх оксидів і гідроксидів, біо­логічна роль елементів

Лабораторний дослід №10. Ознайомлення зі зразками сполук Натрію і Калію. Лабораторний дослід №° 11. Ознайомлення зі зразками сполук Кальцію, Магнію. Демонстрації. Взаємодія на­трію і кальцію з водою. Демонстрації. Взаємодія кальцій оксиду з водою

25.

 

 

Поняття про твердість во­ди (постійну й тимчасову) і методи її усунення (змен­шення)

Лабораторний дослід №12. Усунення накипу з поверхні побутових приладів. Демонстрації.

Усунення твердості води

26.

 

 

Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні й хімічні власти­вості алюмінію

 

27.

 

 

Амфотерні властивості алюміній оксиду і алюмі­ній гідроксиду

Лабораторний дослід №>13. Добування алюміній гідрок­сиду і доведення його амфо­терності

28.

 

 

Ферум як представник металічних елементів по­бічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості за­ліза, сполуки Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ)

Лабораторний дослід № 14. Добування Феруму(ІІ) гід­роксиду й Феруму(ІІІ) гід­роксиду реакцією обміну.

Демонстрації.

Зразки сполук Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ).

Демонстрації.

Взаємодія заліза з розчина­ми хлоридної, сульфатної та нітратної кислот різної концентрації

29.

 

 

Практична робота №2. Розв’язування експери­ментальних задач

 

30.

 

 

Металічні руди. Загальні методи добування металів

 

31.

 

 

Розв’язання задач на ма­сову частку домішок

 

32.

 

 

Метали і сплави в сучасній техніці. Застосування алю­мінію, заліза та їх сплавів. Розвиток металургійних виробництв в Україні

Лабораторний дослід №15. Ознайомлення зі зразками сплавів металів

33.

 

 

Охорона навколишнього середовища під час ви­робництва і використання металів

 

34.

 

 

Узагальнення й закрі­плення знань з теми «Металічні елементи»

 

35.

 

 

Контрольна робота  з теми «Металічні елементи»

 

           

Календарне планування з ХІМІЇ 11-й клас ІІ семестр

Дата

Зміст навчального матеріалу

Хім. експеремент

Прим

Тема 1. Органічні сполуки

 

16.

 

Органічні сполуки і здоров’я людини.

 

 

 

17.

 

 

Жири, білки, вуглеводи, вітаміни як компоненти їжі, їх роль в організмі.

Демонстрація

6. Денатурація білка під дією етанолу

 

18.

 

Харчові добавки,

 

 

19.

 

  Інструктаж з БЖД.  Е -числа.

Лабораторний дослід: 7. Ознайомлення зі змістом етикеток на харчових пр

 

20.

 

Поняття про синтетичні лікарські засоби (на прикладі аспірину).

 

 

21.

 

Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин на організм людини.

 

 

22.

 

Шкідливий вплив тютюнокуріння на організм людини

 

 

23.

 

Органічні сполуки в побуті. Поняття про побутові хімікати.

Демонстрація

7. Зразки побутових хімікатів.

 

24.

 

Інструктаж з БЖД. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами.

Лабораторний дослід: 8. Ознайомлення зі змістом інструкцій до товарів побутової  хімії

 

25.

 

 Мило, його склад, мийна дія.

Демонстрація

8. Зразки синтетичних мийних засобів

 

 

26.

 

Синтетичні миючі засоби

Лабораторний дослід 9. Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів

 

27.

 

Органічні розчинники, їх застосування.

 

Демонстрація10. Розчинність олійної фарби у воді та гасі.

 

28.

 

Інструктаж з БЖД. Інструкція №______

Практична робота №1: Видалення забруднень органічного походження з поверхні тканини.

 

 

29.

 

Попередження забруднення довкілля  при використанні органічних речовин у побуті.

 

 

30.

 

Попередження забруднення довкілля  при використанні органічних речовин у побуті.

 

 

31.

 

Контрольна робота різнорівнева

 

 

7 клас                                                ІІ семестр                                 хімія

з\п

Тема уроку

Дата

Скори-

гована

17.

Відносна молекулярна маса. Масова частка елемента в речовині

 

 

18.

Обчислення масової частки елемента в речовині. Розв’язування задач на визначення хімічних формул за масовою часткою елемента, що входить до складу речовини

 

 

19.

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують

Практична робота №2. Дослідження хімічних та фізичних явищ

 

 

20.

Фізичні та хімічні властивості речовин. Як вивчають хімічні сполуки та явища. Спостереження і експеримент у хімії

 

 

21.

Закон збереження маси речовини. Хімічні рівняння

 

 

 

Складання хімічних рівнянь реакцій

 

 

22.

Узагальнення і систематизація знань

 

 

23.

Тематичне оцінювання №2

 

 

 

Тема 2. Прості речовини метали і неметали

 

 

24.

Оксиген. Кисень. Склад його молекули, фізичні властивості

 

 

25.

Одержання кисню в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталіза

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архів записів

Друзі сайту
  • Офіційьний блог
  • uCoz Спільнота
  • FAQ по системі
  • База знань uCoz